Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bảo vệ cây trồng

ANTI-PHYTO

160.000

Phân bón rễ

HỮU CƠ CON CỪU

210.000

Phân bón vi sinh

PHÂN DƠI SỆT (CAN 20 L)

1.050.000

Phân bón vi sinh

PHÂN DƠI SỆT (CAN 5KG)

300.000

Phân bón vi sinh

PHÂN DƠI SỆT (XÔ 22 KG)

1.050.000

Phân bón vi sinh

Phân dơi vi sinh

320.000

Bảo vệ cây trồng

TRICHODERMA

80.000